Samosvest izdvaja uspešne lidere od onih koji to nisu

Samosvest izdvaja uspešne lidere od onih koji to nisu

Samosvest je nepresušna tema u liderstvu. Ne postoji granica koliko možemo da proširimo svest o sebi. Ili mera samosvesti koja nam je dovoljna. Ipak, znamo da je samosvest jedan od prediktora uspeha lidera. I znamo da će i u budućnosti, sa svim promenama koje očekujemo u radnom okruženju, biti posebno tražena karakteristika.

        Ukoliko ste lider, da li vas ovi, već opštepoznati trendovi podstiču da radite na razvoju samosvesti? Verovatno se pitate, zašto biste to uradili?

Lideri imaju svoje razloge za proširivanje svesti o sebi

        Lideri na različitim nivoima u organizaciji su podstaknuti ili pod stalnim pritiskom da postignu više i brže i bolje. Ovakvi uslovi izazivaju stres. Pod stresom, male su šanse da će lider moći da kontroliše svoje prirodne tendencije u ponašanju uslovljene karakteristikama ličnosti i motivacijom. U radu sa liderima često kažem da, što su neki kvaliteti izraženiji, to veću senku bacaju. Nešto što je kvalitet koji nas bezuslovno vodi ka uspehu, pod stresom može postati automatski pilot, kontraproduktivno ponašanje. Na primer, lider može biti izuzetno orijentisan ka rezultatima i izdržljiv, što dovodi do uspeha u svakodnevnom radu i napretka u karijeri. Ipak, ukoliko nema svest o snazi ove tendencije, u stresnim situacijama može delovati tvrdoglavo, nespremno da napravi odstupanje od postavljenih ciljeva i postavljenog pravca. Kakve posledice ovakav pristup može imati na tim?

        Neizbežna polazna točka u ličnom razvoju lidera je rad na samosvesti. Bez samosvesti je teško ovladati svojim unutrašnjim svetom i potencijalima, i razumeti reakcije koje drugi imaju prema lideru.

Šta je samosvest?

        Samosvest je tendencija da se razume unutrašnji svet osobe, karakteristike ličnosti, osećanja, razmišljanja, veštine i motivacija, kao i razumevanje kako drugi vide osobu. Možemo da zaključimo da se deo samosvesti odnosi na samosvest usmerenu ka unutra, to jest, na razumevanje svojih snaga, oblasti za razvoj, vrednosti, motivaciji, tendencija u razmišljanju, ponašanju. Ovakva vrsta svesti o sebi pomaže izgradnji samopouzdanja i samopoštovanja.

        Postoji i samosvest usmerena ka spolja, koja se odnosi na prepoznavanje percepcije koju drugi imaju o osobi, kakav utisak ostavljaju reakcije osobe kod drugih. Može se dogoditi da snagu koju lider kod sebe doživljava kao izuzetnu, drugi doživljavaju kao teret ili izvor stresa. Razvijena samosvest usmerena ka spolja pomaže liderima da unaprede saradnju i utiču na organizacionu kulturu.

        U razvoju lidera korisno je uvesti u balans ova dva vida samosvesti. Na primer, može se dogoditi da je lider fokusiran na svoj unutrašnji svest više nego na efekte koje njegovo ponašanje ima ka drugima. U tom slučaju, može se odvojiti od trenutnog radnog okruženja i potreba, i propustiti da oblikuje ispoljavanje svojih sposobnosti i veština, koristeći fidbek okruženja. I obrnuto, ukoliko postoji samosvest usmerena ka spolja, lider će razumeti koje su potrebe okruženja i kako okruženje doživljava njegove veštine. Međutim, može nedostajati uvid o unutrašnjim potencijalima da se odgovori na očekivanja okruženja. Takvo prilagođavanje ponašanja može delovati neautentično.

        Postoji direktna povezanost između razvoja interpersonalnih veština i samosvesti. Sa proširivanjem svesti o sebi, o snagama i oblastima za razvoj osobe, formira se zdrava osnova za razvoj interpersonalnih veština. Samosvest je važan element emocionalne inteligencije. Samosvest podstiče razumevanje emocija pojedinca, pa onda i drugih ljudi, i podržava postavku zdravih granica u interpersonalnim odnosima.

        Lider koji radi na svojoj svesti o sebi će najverovatnije podsticati i kolege u svom okruženju na lični razvoj.

Kako možete graditi svoju samosvest?

  1.         Saznajte više o svojoj ličnosti. Osnovni kurs Organizacione transakcione analize TA 101 vam otvara vrata razumevanja ličnosti, motivacije i tendencije u pristupu karijeri koje direktno utiču na vaš poslovni uspeh. U sigurnom okruženju i sa proverenim alatima možete da sagledate vaš unutrašnji svet. Više o samom kursu možete saznati ovde.
  2.        Tražite fidbek. Povratna informacija nam pomaže da saznamo više o efektima svog ponašanja na druge, kao i o njihovoj percepciji o nama. Pored toga što je važno da fidbek čujete, važno je i da nešto uradite sa njim.
  3.        Izaberite neki od treninga za razvoj interpersonalnih veština, ili nam pišite ovde da dobijete besplatni primerak Priručnika za postavku svojih razvojnih ciljeva.
  4.        Vežbajte da pitate ”Šta” umesto ”Zašto”. Razvoj samosvesti nije nužno prijatna aktivnost. Upoznavanje sa svojom senkom i oblastima za razvoj zahteva želju za ličnim razvojem, i često podstiče na pitanje zašto drugi vide stvari tako kako ih vide? Ili, zašto je to baš moralo da se meni desi? Ovakva pitanja mogu da vas uvuku u negativnu spiralu razmišljanja i potvrđivanje nekih zastarelih poznatih zaključaka o sebi i drugima, koji ne vode rešavanju problema. U ovim situacijama je korisno pitati se ”Kako”. Kako da promenim? Kako da razvijem? Kako da unapredim? Ovakva pitanja su usmerena na rešavanje problema, na preduzimanje aktivnosti koje vode ka najboljoj verziji lidera kojoj težite.

        O samosvesti sve najbolje. Bravo za svaki korak koji činite u tom pravcu. Jer napredak u samosvesti se mnogostruko vrati kroz napredovanje u svim sferama života. Birate sagovornika za ovu temu? Rado ću vam se priključiti.

Growth Code

Preporučeni tekstovi

Tags: No tags

Comments are closed.