Šta je Transakciona analiza?

Danijela Đurić

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza, ili skraćeno TA, je socijalna psihologija, predstavlja širok spektar teorija i alata koji se koriste za razumevanje i rast pojedinaca i organizacija. Iako je izvorno potekla iz psihoanalize, TA se razvila kao humanistički pravac u psihologiji, razrađujući osnovne koncepte za razumevanje ljudske prirode i potencijala za rast: potencijal za rast, dozvola za autentičnost i kreiranje (samo)zaštite. Transakciona analiza je širi pojam od uloga koje možemo da imamo kao profesionalci: psihoterapeut, coach, trener, fasilitator. Govoreći u metaforama, TA možemo da zamislimo kao naočare ili sočiva koja nam pomažu da bolje razumemo sebe, druge i okruženje.

 

Ko je osnivač transakcione analize?

 

Osnivač TA je Erik Bern (Eric Berne), psihijatar i psihoanalitičar, poreklom iz Kanade. Pre II svetskog rata Berne je radio na psihijatriji, na osnovu čega je tokom ratnih okolnosti bio angažovan kao psihijatar pri vojsci. Po završetku rata, Bern se posvetio proučavanju i istraživačkom radu, te u tom periodu razvija rane teorije i osnovne koncepte koji se danas koriste: ego stanja, strukturiranje vremena, igre, stroukovi.

 

Berne se edukovao za psihoanalitičara i aktivno se bavio unapređenjem psihoanalize i njenih koncepata. Njegov pristup nije naišao na razumevanje i odobrenje psihoanalitičara tog vremena, pa je njegov zahtev za članstvo odbijen sa obrazloženjem da on još uvek nije spreman. Ovakav razvoj događaja je inspirisao Berna da razvije novu školu, koju je nazvao Transakciona analiza, zasnovanu na njegovim razmišljanjima o strukturi i dinamici grupe, ličnosti, njenom razvoju i potencijalu za rast i promenu.

 

Kako je transakciona analiza dobila ime?

 

U vreme kada je transakciona analiza još uvek bila ideja u umu svog osnivača, psihoterapija je trpela kritike da nema naučnu jedinicu za merenje i proučavanje (Harris, 1967). Bern je osnovnu naučnu jedinicu u transakcionoj analizi nazvao transakcija. Transakcija se sastoji iz transakcionog stimulusa i transakcionog odgovora. Na primer, nedaleko od ulaza u direkciju kompanije stoji novi kolega kojeg ste juče upoznali. On vam domahuje, vi mu otpozdravljate. Ova razmena izmedju vas je jedna transakcija. Posmatranje transakcija je postala osnova za uočavanje obrazaca u ponašanju pojedinca i grupa, kao i osnova za prepoznavanje i razvoj ostalih koncepata i teorija u transakcionoj analizi, po čemu je i čitav pravac dobio ime.

 

Oblasti primene transakcione analize

 

            Iako je transakciona analiza poznata kao psihoterapijski pravac, TA nalazi primenu i u organizacijama, kao i u oblastima savetovanja i edukacije. Iako sve četiri oblasti primene potiču iz istog izvora, edukacija za rad u svakoj od oblasti primene TA je drugačija. Radi se  o 4 različita referentna okvira u kojima se odvija edukacija. Samim tim, kroz edukaciju se razvija snaga ili potentnost polaznika edukacije da se bave određenom primenom TA u svom radu.

Primena TA u psihoterapijskom radu je najzastupljenija u našoj regiji. U okviru ove edukacije studenti uče da prepoznaju psihopatologiju i da razviju veštine kako da podrže razvoj autonomije kod klijenata koristeći teroiju i metodologiju TA. Fokus je na prošlim iskustvima, na prevazilaženju prepreka nastalih u prošlosti, kako bi osoba mogla spontano, u punom potencijalu da reaguje na situaciju ovde i sada. Na primer, tražićete da radite sa profesionalnim psihoterapeutom ukoliko imate simptome depresivnosti, ili imate dijagnostifikovan neki psihopatološki poremećaj.

 

            TA u savetovanju ima široku primenu u socijalnom radu, socijalnoj pravdi, inkluziji, neformalnom učenju, medijaciji, humanitarnom radu i slično. U savetovanju je fokus u radu sa mentalno zdravim ljudima koji trenutno prolaze kroz neku vrstu krize, ili koji žele da razviju nove načine rešavanja izazovnih situacija kroz koje prolaze u svakodnevnom životu.  Fokus je na zadovoljstvu svojom svakodnevicom, na lakoći življenja. U savetovanju nije fokus na ozdravljenje već na osnaživanju, proširenju svesti o sebi i razvoju autonomije. Na primer, potražićete TA savetnika ukoliko je umrla vama draga osoba i trenutno prolazite kroz proces tugovanja, ukoliko ste u procesu razvoda braka i slično.

 

            TA ima primenu i u edukaciji, počevši od edukacija u školi, što podrazumeva rad sa učenicima i studentima, kao i rad sa učiteljima, nastavnicima i profesorima, edukacije odraslih koji žele da razvijaju veštine i uče, kao i edukacije roditelja i edukacije u zajednici. TA u edukaciji ima primenu u formalnom i neformalnom obrazovanju i nudi dragocene pedagoške alate, što otvara novu dimenziju primene TA u pedagogiji. Edukacijska TA vam, na primer,  može biti interesantna ukoliko radite u školi ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi, i želite da unapredite svoje veštine rada sa učenicima ili studentima.

 

Organizaciona transakciona analiza podrazumeva rad u organizaciji i za organizaciju. Ono što me posebno inspiriše u primeni TA u organizacijama je zoom in – zoom out princip. Organizaciona TA nudi koncepte kroz koje sistemski posmatramo organizaciju, uzimajući u obzir 4 nivoa na kojima funkcioniše organizacija: individualni, interpersonalni, grupni/ timski i organizacioni nivo. Ovi nivoi funkcionisanja jesu povezani, međutim, dinamika između njih nije uvek očigledna. Često u organizaciji opažanje dinamike dovodi do zablude gde se nalazi uzrok problema sa kojim se suočavamo. Ono što vidimo kao uzrok u velikom broju slučajeva je samo simptom koji nas poziva da dublje pogledamo u organizaciju.  Na primer, može izgledati da tim ne funkcioniše zato što je jedan član tima izrazito orijentisan da postigne svoje ciljeve. Verovatno je da će se neke intervencije sprovesti na individualnom nivou, na primer, on će dobiti priliku da pohađa neki trening, ili radi sa coachem kako bi unapredio timski rad. Ili će iz nekog razgloga otići iz tima. Međutim, tim i dalje nije rešio problem, i problem se ponavlja samo u drugom obliku, zato što je izazov zapravo na timskom nivou, u načinu kako je lider postavio standarde rada. Organizaciona TA podrazumeva primenu TA u treningu zaposlenih i lidera, konsultantskom radu, individualnom, grupnom i timskom coachingu, organizacionom razvoju i u upravljanju u organizacijama. Na primer, angažovaćete organizacionog transakcinog analitičara ukoliko želite da održite trening za zaposlene ili za lidere, ukoliko želite da uvedete neke organizacione promene ili želite da radite na organizacionoj kulturi.

 

            Iako svi pravci primene TA polaze od iste TA filozofije, svaki od pravaca je primenljiv u svom polju primene. Važno je da ste informisani o ovim oblastima primene. Na taj način ćete izbeći grešku da angažujete na primer TA psihoterapeuta da radi coaching u vašoj organizaciji, ili da drži trening u vašem timu. Jer TA psihoterapeut ima znanja prilagođena da podrži ozdravljenje pojedinca, ne i razvoj pojedinca i grupe unutar organizacije. Sa druge strane, korisno je da znate da je i odluka TA psihoterapeuta da vam ponudi ovakav rad u organizaciji neetička, i da samim tim neće promovisati etičke odluke u vašoj organizaciji.

 

Šta je organizaciona transakciona analiza?

 

            Organizaciona transakciona analiza je oblast primene transakcione analize u organizacijama. Ukoliko se interesujete kako funkcioniše pojedinac na radnom mestu, kako funkcionišu timovi, kako se odvija razvoj pojedinca i grupa unutar organizacije, šta je organizaciona struktura i kako raditi sa organizacionom strukturom, ko su lideri i zašto su važni za sistem, organizaciju, kako nastaje organizaciona kultura i kako se menja i transformiše, organizaciona TA vam može ponuditi brojne odgovore na ova i slična pitanja.

 

Čime se bavi Organizaciona TA?

 

Eric Berne je još u svojoj knjizi Struktura i dinamika grupa i organizacija iz 1963.godine, otkrio koncepte u radu sa organizacijama i liderima, koji su i dalje aktuelni i primenljivi: 6 Bernovih dijagrama za dijagnostiku organizacije, Organizaciona struktura, Organizaciona dinamika, Autoritet u grupi, 3 uloge lidera, organizaciona kultura i koncept grupnog imaga. Teorije i alate iz Organizacione TA u svom radu mogu da koriste HR menadžeri, coachevi, konsultanti, kao i lideri. Organizaciona TA podstiče zaokret ka sistemskom razmišljanju, sagledavanje organizacije ili tima kao celine, uz razumevanje strukture, dinamike i psihodinamike koja vlada unutar sistema, i time uvodi i razumevanje TA koncepata koji se koriste u individualnom radu u svetlu ispoljavanja i njihove uloge u sistemu.

 

Praksa pokazuje da organizacione intervencije zasnovane na TA teoriji i metodologiji dovode do željene transformacije, promena u organizacionoj kulturi i liderstvu, kao i do unapređenja ljudskih sposobnosti i snaga u organizaciji. Iz tog razloga, naši programi prenose ovakva znanja liderima i HR profesionalaca, poštujući ujedno TA filozofiju i koncepte u realizaciji samih programa.

 

Organizacioni transakcioni analitičar vam može pomoći u organizaciji na mnogo načina:

  1. U dijagnostici i razumevanju šta se zapravo dešava u organizaciji i koju minimalnu promenu da napravite kako biste unapredili efikasnost.
  2. U dizajnu i implementaciji razvojnih programa, realizaciji treninga za zaposlene i lidere.
  3. U organizaciji i realizaciji individualnog, grupnog i timskom coachinga
  4. U radu sa liderima, timovima i organizacijom na implementaciji promena, transformaciji i na organizacionoj kulturi.

 

Osnovna filozofija ”Ja sam OK, ti si OK”

 

Osnovna filozofija TA je zasnovana na međusobnom poštovanju bića: Ja sam OK, ti si OK, možemo dodati i: oni su OK. U osnovi je uverenje da kao biće jesmo jednako vredni kao i drugi ljudi na planeti i da ujedno to važi i za ljude oko nas i sve one koji čine naš sistem. Svako od nas ima pravo na svoje potrebe, misli, osećanja i ponašanja. Iz ove pozicije poštovanja sebe i drugih, moguće je graditi konstruktivne odnose sa drugima. Ovoj perspektivi treba dodati i okruženje. Eko TA je nova oblast koja ima sve širu primenu i podrazumeva razvoj svesti o tome da je pojedinac u relaciji sa drugima u ekološkom okruženju, u širem sistemu nego što su to povezanosti između ljudi, u eko sistemu planete.

 

Gledajući iz ugla učenja i razvoja, transakciona analiza ističe autonomiju kao važan cilj u radu sa ljudima. Bern je prepoznao tri važna aspekta autonomije: svesnost (prisutnost i reagovanje u sadašnjem trenutku), spontanost (mogućnost da se izabere između više različitih načina reagovanja u datoj situaciji i intimnost (sposobnost da u odnose sa drugima uđemo otvoreno, pokazujući svoja autentična osećanja).

 

Koncept izgradnje autonomije ima svoju primenu i u organizacionoj TA. Primenu ovih koncepata možemo sagledati na primerima razvoja organizacije. Recimo da kompanija podstiče svesnost kroz zainteresovanost za mišljenje zaposlenih, i da ih uzima u obzir prilikom donošenja odluka. Podsticanje spontanosti se dešava kroz osnaživanje i razvoj zaposlenih kako bi samostalno obavljali svoj posao, koristeći se svojim znanjima, sa dovoljno prostora inovativnost. Intimnost se gradi kroz otvorenost lidera da ispričaju ličnu priču, pokažu svoju nesavršenost i iskreno interesovanje za zaposlene. Kroz rad sa ovakvim konceptima HR profesionalci i lideri stiču mogućnost da planiraju intervencije sa dubokim razumevanjem njihovog značenja i mogućnošću da predvide efekte svojih intervencija.

 

Kako se postaje organizacioni transakcioni analitičar?

 

Međunarodne TA organizacije regulišu proces sertifikacije i vode računa da se održe visoki standardi u praksi i edukaciji. Dve medjunarodne organizacije koje su za nas relevantne su EATA i ITAA. Prema standardima ovih organizacija, potrebno je zadovoljiti nekoliko preduslova za sertifikaciju i zvanje organizacioni transakcioni analitičar:

  • Edukaciju ste završili kod medjunarodno priznatog trenera i supervizora u oblasti organizacione TA, (P)TSTA-O, minimum 300 sati edukacije, od ukupno 600 sati profesionalne edukacije.
  • Imate minimum 75 sati supervizije od strane (P)TSTA-O, od ukupno 150 sati supervizije.
  • Imate minimum 500 sati rada sa klijentima u oblasti primene koristeći organizacionu TA, od ukupno potrebnih 750 sati rada sa klijentima.
  • Položili ste pismeni i usmeni ispit CTA -O.

 

Edukacija iz organizacione TA treba da vas podrži da realizujete svoje putovanje do međunarodnog sertifikata organizacioni transakcioni analitičar. Edukacije iz organizacione TA koje vode ka međunarodnoj sertifikaciji možete pogledati ovde.

 

 

Pridružite se našoj Newsletter zajednici i saznajte više o organizacionoj TA.

Danijela Đurić
Danijela Đurić growth code - sta je transakciona analiza organizaciona TA

Newsletter

Growth Code novosti

Ukoliko želite da dobijate novosti sa sajta Growth Code unesite vaš email ispod...

Tags: No tags

Comments are closed.