Growth Code

Napredna edukacija iz organizacione transakcione analize

Edukacija iz organizacione transakcione analize se prema međunarodnim standardima ITAA realizuje kroz:

-Osnovni kurs iz transakcione analize, TA 101, u trajanju od 14 sati/ 2 dana.

-Napredni kurs iz organizacione transakcione analize, TA 202, u trajanju od minimum 300 sati / 3 godine i minimum 75 sati supervizije.

Uz trening i superviziju, tokom trogodišnje obuke se očekuje da polaznici ostvare minimum 300 sati rada sa klijentima.

Ovako organizovana edukacija vodi ka međunarodnoj sertifikaciji i sticanju zvanja CTA-O , Certified Transactional Analyst – organizational application.

Nakon edukacije predstoji priprema za polaganje CTA-O koja se realizuje u skladu sa nivoom spremnosti polaznika. Dužina trajanja pripreme za CTA-O pismeni i usmeni ispit zavisi od spremnosti polaznika i planira se individualno.

Pregled aktivnosti u programu u odnosu na međunarodne standarde za sticanje zvanja CTA-O:

Program Trening sati Sati supervizije
TA 202/ 1.godina
104
21
TA 202/ 2.godina
104
27
TA Org / 3.godina
104
27
Ukupno
312
75

Po čemu je ova edukacija drugačija?

 • Napredna edukacija iz organizacione transakcione analize je prva ovakva edukacija u našoj regiji koja zadovoljava međunarodne standarde. To znači da edukaciju vodi međunarodno prepoznat edukator i supervizor čije znanje, veštine i kompetentost zadovoljavaju standarde ITAA i EATA.
 • U programu je planirano gostovanje edukatora i supervizora iz različitih zemalja širom sveta koji takođe zadovoljavaju međunarodne kriterijume za vođenje edukacije i stekli su zvanje (P)TSTA.

UGOVOR O TRENINGU I SUPERVIZIJI

Na početku programa sa svakim polaznikom trener i supervizor potpisuje ugovor. Ugovorom se definiše cilj edukacije (CTA-O, ili neki drugi prema medjunarodnim standardima edukacije) , odgovornosti trenera i supervizora i odgovornosti polaznika.

TRENING U GRUPI

Tokom jedne godine 8 dvodnevnih modula, svaki u trajanju od 13 sati.

Sesije se realizuju petkom i subotom.

Vreme rada: Petkom 13 – 19h

Subotom 09 – 17h

SUPERVIZIJA

Uživo i online. 

Individualna supervizija u trajanju od 1h po sesiji.

Grupna supervizija u trajanju od 3 sata po sesiji.

STUDIJA SLUČAJA

Na kraju svake godine edukacije polaznici prezentuju svoja učenja i praksu kroz predstavljanje studije slučaja.

GRUPE PODRŠKE

Minimum 8 susreta godišnje, u malim grupama za podršku, u trajanju od minimum 90 minuta.

Grupe podrške se formiraju unutar grupe polaznika i služe da podrže polaznike u učenju i primeni znanja u praksi, kao i u izvršenju projektnih zadataka i case study-ja Strukturu rada grupe podrške definiše trener i supervizor. Grupe podrške same organizuju svoje susrete.

RAD SA KLIJENTIMA

Polaznici programa primenjuju stečena znanja u praksi, kroz individualni i grupni rad. Rad sa klijentima je predmet supervizije.

Kome je namenjen program?

 • HR profesionalci: Interni HR, HR konsultanti, Organizacioni konsultanti
 • Individualni, grupni i timski coachevi
 • Lideri i zaposleni koji žele da prošire svest o sebi, razviju interpersonalne veštine i liderstvo
TAO 202, 1. godina edukacije

Za prvu godinu napredne edukacije TAO 202 preduslovi su:

-Završen kurs TA 101

-Završene akademske studije, ili završna godina akademskih studija

-Motivacija za lični i profesionalni razvoj, predstavljena tokom intervjua

Ciljevi 1. godine napredne edukacije su:

-Sticanje znanja i razumevanja teorije i metodologije transakcione analize

-Razviti veštine uspostavljanja kontakta i dijagnostike korišćenjem TA koncepata

-Oblikovanje profesionalnog stava ukorenjenog u TA filozofiji i OK pristupu u radu sa ljudima

Sadržaj modula:

1.Modul: Šta kažeš posle zdravo? 

Ugovaranje sa trening grupom. Razvoj TA, TA škole, organizacije i sertifikacija; TA filozofija i osnovne pretpostavke, ITAA etički kodeks. Modeli učenja, prednosti i nedostaci. Šta je supervizija, važnost supervizije u profesionalnom razvoju. Uspostavljanje kontakta i metoda ugovaranja.

 1. Modul: Kroz koji prozor gledaš na svet?

Životne pozicije. Upoznavanje sa TA teorijom ličnosti i komunikacije. Strukturalna i Funkcionalna analiza ego stanja. Transakcije.

 1. Modul: Čega smo gladni?

Upoznavanje sa TA teorijom motivacije. Psihološke gladi – priznanje i fidbek na radnom mestu. Strukturiranje vremena; primena u dijagnostici i transformaciji tima i organizacije.

 1. Modul: Šta nam se ponavlja iznova i iznova?

Šta su igre, prepoznavanje igara, dramski trougao / pobednički trougao. Igre na radnom mestu. Kako izaći iz igre?

 1. Modul: Osećanja na radnom mestu?

Upoznavanje sa osnovnim emocijama i njihovom funkcijom. Reket i reket osećanja – kako nastaju, kako ih prepoznati. Šta je reket sistem; prepoznavanje reket sistema.

 1. Modul: Uspeh na radnom mestu.

Šta je skript? Vrste skripta i  mehanizmi nastanka. Koja je vaša životna priča? Zabrane i kontrazabrane. Drajveri i radni stilovi, produktivnost, planiranje i organizacija,  prevencija stresa na radnom mestu.

 1. Modul: Individualni razvoj

Kroz ovaj modul upoznajemo se sa fazama u individualnom razvoju, i sa razvojnim ciklusima.

 1. Modul: Kakvo je ovo bilo putovanje?!

Integracija znanja. Za ovaj modul svaki student/kinja priprema i predstavlja svoje znanje i uvide kroz predstavljanje ličnog i profesionalnog razvoja koristeći TA koncepte (TA autoportret). Evaluacija.

Supervizija se na 1.godini napredne edukacije fokusira na lični razvoj i realizuje u malim grupama, sa susretima u trajanju od 3 sata.

Kriterijumi za uspešan završetak 1.godine edukacije:

-Prisustvo na svim modulima edukacije (maksimalni izostanak sa edukacije je ukupno 8 sati).

-Napisan i predstavljen TA autoportret na poslednjem modulu, koji je ocenjen pozitivno

-Napisan 1 esej na TA temu po izboru, i predstavljen tokom programa.

-Aktivan rad u grupi podrške na projektnom zadatku.

TAO 202, 2.godina edukacije

Ciljevi 2. godine napredne TAO edukacije:

 • Produbiti znanje TA koncepata i tehnika u radu sa pojedincima i grupama profesionalnom setingu / organizacijama.
 • Razviti veštine fasilitacije, treninga i koučinga drugih.
 • Istražiti svoju profesionalnu ulogu i pristup u podržavanju drugih u njihovom rastu i razvoju.

Sadržaj edukacije

 1. modul: Naše novo Zdravo?

Ugovaranje sa grupom. Etika i etičke dileme. Razvoj u organizacionom kontekstu: fasilitacija, trening i coaching. 3 P’s u individualnom razvoju u organizaciji, upravljanje očekivanjima, meta-perspektiva.

 1. modul: Gde je tačno granica u organizacionom radu sa ljudima?

TA coaching vs. psihoterapija, coaching proces, autonomija and efikasnost, Bernove operacije u coachingu.

 1. modul: Gde je delić koji nedostaje?

Posvećenost razvoju, izazovi u individualnom radu, pasivnost i otpisivanje. Transfer i kontratransfer. Uloge, tipovi i disfunkcionalnosti.

 1. modul: Ko je lider?

Individualni rad sa liderima, kompleksnost, simbiotski lanac, dijagnostika tipova liderstva, definicija problema i plan intervencija.

 1. modul: Kako napisati ponovo priču?

Putovanje heroja u razvoju coach-a i coachee-ja. Skript iz drugog ugla.

 1. modul: Ja, ti i organizacija. Istina ili mašta – šta određuje realnost?

Individualni razvoj u organizaciji; grupni imago. Ishodi coachinga. Zatvaranje coachinga.

 1. modul: A kako sa grupom?

Trening i fasilitacija. Faze u pripremi treninga. TA filozofija u treningu i fasilitaciji. Kako uče odrasli. Learning imago. Paralelni proces.

 1. modul: Kakvo je ovo bilo putovanje?!

Predstavljanje case study. Svaki polaznik priprema case study koji predstavlja njegov rad sa jednim klijentom uz integraciju teorije. Evaluacija. Prepoznavanje napretka.

Supervizija se na 2.godini napredne edukacije fokusira na lični razvoj i superviziju rada sa klijentom. Realizuje se u malim grupama, u susretima u trajanju od 3 sata. Postoji mogućnost individualne supervizije.

Kriterijumi za uspešan završetak 2.godine edukacije:

-Prisustvo na svim modulima edukacije (maksimalni izostanak sa edukacije je ukupno 8 sati).

-Napisan i predstavljen case study na poslednjem modulu, koji je ocenjen pozitivno.

-Napisan 1 esej na TA temu po izboru, i predstavljen tokom programa.

-Aktivan rad u peer grupi u radu na projektnim zadacima.

TAO 202, 3.godina edukacije

Ciljevi 3.godine napredne edukacije:

 • Produbiti znanje o TA konceptima u radu sa grupom i organizacijom
 • Razvoj veština rada sa stakeholderima i organizacijom
 • Razvoj sistemske perspektive.

Sadržaj edukacije

1. modul: Pozdrav organizacijama

Ugovaranje sa grupom. 4 nivoa u funkcionisanju organizacije. Struktura grupe i organizacije. Granice i dijagnostika granica.

 1. modul: Koji put vodi ka OK organizaciji?

Autoriteti grupe. Liderstvo i moć.

 1. modul: Ko je kome bliži u organizaciji?

Dinamika grupe i organizacije. Dijagnostika i intervencije.

 1. modul: Gde je sve počelo?

Osnivačka priča. Grupni imago u HR procesima, treningu i konsultantskom radu.

 1. modul: Kako funkcioniše naše pleme?

Organizaciona kultura: TA dijagnostika i intervencije. Kulturološki Roditelj.Savremene TA teorije i prakse u radu sa organizacionom kulturom.

 1. modul: Grupa ili tim?

Rad sa grupom i sa timom. Razvojne faze tima i intervencije.

 1. modul: Homonomy

Diversity & inclusion iz ugla Organizacione TA. Eco TA. Novi trendovi u transakcionoj analizi.

 1. modul: Koliko smo koraka napravili na ovom putovanju?

Svaki polaznik predstavlja studiju slučaja u radu sa klijentom, uz integraciju teorije. Evaluacija. Proslava. 

Supervizija se na 3.godini napredne edukacije fokusira na profesionalni razvoj i superviziju rada sa klijentom. Realizuje se u malim grupama, u susretima u trajanju od 3 sata. Postoji mogućnost individualne supervizije.

Kriterijumi za uspešan završetak 3.godine edukacije:

-Prisustvo na svim modulima edukacije (maksimalni izostanak sa edukacije je ukupno 8 sati).

-Napisan i predstavljen case study na poslednjem modulu, koji je ocenjen pozitivno.

-Napisan 1 esej na TA temu po izboru, i predstavljen tokom programa.

-Aktivan rad u peer grupi u radu na projektnim zadacima.

Priprema za polaganje CTA se nastavlja kroz rad u grupama za pripremu za polaganje pismenog i usmenog ispita.

Predstavljeni sadržaj edukacije podleže iskustvenim korekcijama tokom rada koje su proizvod razvoja autorke i iskustva rada sa grupom. U tom slučaju, korekcije programa se dogovaraju sa grupom.

Hajde da krenemo na ovo putovanje zajedno!

Za prijavu na edukaciju popunite formular