Growth Code

Akademija za organizacioni razvoj i konsalting

Napredna edukacija iz Organizacione
transakcione analize (TA-O 202)

Predavač i supervizor 
DANIJELA ĐURIĆ, PTSTA-O, CTA-O

Šta je Akademija za organizacioni razvoj i konsalting? 

Pregled aktivnosti u programu u odnosu na međunarodne standarde za sticanje zvanja CTA-O:

PROGRAM TRENING SATI SATI SUPERVIZIJE

prva godina

104

21

druga godina

104

27

treća godina

104

27

UKUPNO

312

75

Akademija za organizacioni razvoj i konsalting je međunarodno priznata edukacija koja podržava razvoj širokog spektra veština potrebnih da bi se podržali rast i promene u organizaciji.

Neke od veština su: coaching, trenerske, fasilitatorske i konsalting veštine. Akademija se odvija prema međunarodnim standardima ITAA i EATA i vodi međunarodnoj akreditaciji za organizacionog transakcionog analitičara (CTA-O).

Akademija se sastoji iz 3 nivoa edukacije:

1. nivo edukacije INDIVIDUALNI NIVO SISTEMA

Realizuje se tokom prve godine edukacije. Cilj prve godine edukcije je sagledavanje individualnog
funkcinisanja u organizaciji. Tokom prve godine edukacije polaznici tragaju za odgovorom na pitanje: Ko sam ja u profesionalnoj ulozi? Ova faza edukacije je značajna zato što se bavi razvijanjem najvažnijeg alata u radu sa organizacijom – nas samih. Tokom ove edukacije polaznici prepoznaju svoje unutrašnje snage i potencijale za rad sa organizacijama, ”šteluju” svoj unutrašnji instrument kroz samorefleksiju i analizu svojih tipičnih obrazaca mišljenja, ponašanja i osećanja.

2. nivo edukacije INTERPERSONALNI NIVO

Realizuje se tokom druge godine edukacije. Tokom ove godine polaznici akademije razvijaju coaching veštine, veštine fasilitacije i vođenja treninga. Tražimo odgovor na pitanja: Ko sam ja kao praktičar? Kako vodim druge ka promeni? Tokom ove godine posebni akcenat je na razvoju veština za vođenje individualnog coachinga.

3. nivo edukacije TIMSKI i ORGANIZACIONI NIVO

Realizuje se tokom treće godine edukacije. Iako se sa sistmemskim pristupom upoznajemo kroz sve tri godine edukacije, treća godina se posebno bavi strukturom, dinamikom i kulturom sistema, to jest organizacije. Tražimo odgovor na pitanje: Ko sam ja kao interni ili eksterni konsultant u organizaciji?

Edukacija iz organizacione transakcione analize se prema međunarodnim standardima ITAA realizuje kroz:

 • Osnovni kurs iz transakcione analize, TA 101, u trajanju od 14 sati/ 2 dana.
 • Napredni kurs iz organizacione transakcione analize, TA 202, u trajanju od minimum 300 sati / 3 godine i minimum 75 sati supervizije.

Uz trening i superviziju, tokom trogodišnje obuke se očekuje da polaznici ostvare minimum 300 sati rada sa klijentima.

Ovako organizovana edukacija vodi ka međunarodnoj sertifikaciji i sticanju zvanja CTA-O, Certified Transactional Analyst – organizational application.

Nakon edukacije predstoji priprema za polaganje CTA-O koja se realizuje u skladu sa nivoom spremnosti polaznika. Dužina trajanja pripreme za CTA-O pismeni i usmeni ispit zavisi od spremnosti polaznika i planira se individualno.

Svaki od nivoa edukacije doprinosti sagledavanju kompletne organizacije i pomaže polaznicima da razviju veštine sistemskog pristupa, korišćenjem znanja i intervencija iz organizacione transakcione analize. Struktura programa je postavljena tako da vodi učesnike ka međunarodnoj sertifikaciji.

Po čemu je ova edukacija drugačija?

Da bismo radili sa ljudima u organizaciji korisno je da imamo znanja iz psihologije ličnosti i motivacije. Međutim, da bismo podržali organizaciju, zaposlene i lidere u njihovom rastu, u sprovođenju promena i razvoju, neophodno je da znamo psihologiju grupe, timova i organizacije. Potreban nam je sistemski pristup. Jer ljudi u organizacijama funkcionišu drugačije nego kada su sami.

Akademija za organizacioni razvoj i konsalting upravo nudi ova znanja. Akademija se odvija po međunarodnim standardima za naprednu edukaciju iz organizacione transakcione analize i prva je takva edukacija u našoj regiji. To znači da edukaciju vodi međunarodno prepoznat edukator i supervizor čije
znanje, veštine i kompetentost zadovoljavaju standarde ITAA i EATA.

U programu je planirano gostovanje edukatora i supervizora iz različitih zemalja širom sveta koji takođe zadovoljavaju međunarodne kriterijume za vođenje edukacije i stekli su zvanje (P)TSTA.

Metodologija rada

UGOVOR O TRENINGU I SUPERVIZIJI

Na početku programa sa svakim polaznikom trener i supervizor potpisuje ugovor. Ugovorom se definiše cilj edukacije (CTA-O, ili neki drugi prema medjunarodnim standardima edukacije) , odgovornosti trenera i supervizora i odgovornosti polaznika.

TRENING U GRUPI

Tokom jedne godine treninzi se realizuju u 7 modula. Svaki modul je dvodnevni
trening koji traje 14 – 15 sati. Sesije se realizuju četvrtkom i petkom u Beogradu,
odnosno sredom i četvrtkom u Zagrebu. Vreme rada: 09 – 17h.

SUPERVIZIJA

Uživo i online. Individualna supervizija u trajanju od 1h po sesiji. Grupna supervizija u trajanju od 3 sata po sesiji. 

STUDIJA SLUČAJA

Na kraju svake godine edukacije polaznici prezentuju svoja učenja i praksu kroz predstavljanje studije slučaja.

PEER GRUPE

Minimum 8 susreta godišnje, u malim grupama za podršku, u trajanju od minimum 90 minuta. Peer grupe se formiraju unutar grupe polaznika i služe da podrže polaznike u učenju i primeni znanja u praksi, kao i u izvršenju projektnih zadataka i case study-a. Strukturu rada grupe definiše trener i supervizor. Peer grupe same organizuju svoje susrete.

RAD SA KLIJENTIMA

Počev od 2. godine edukacije, polaznici programa primenjuju stečena znanja u praksi, kroz individualni i grupni rad. Rad sa klijentima je predmet supervizije.

Kome je namenjen program?

 • HR profesionalci: Interni HR, HR konsultanti, Organizacioni konsultanti
 • Individualni, grupni i timski koučevima
 • Liderima koji žele da prošire svest o sebi, razviju interpersonalne veštine i liderstvo
Prva godina edukacije

Za prvu godinu napredne edukacije TAO 202 preduslovi su:

 • Završen kurs TA 101
 • Završene akademske studije, ili završna godina akademskih studija
 • Motivacija za lični i profesionalni razvoj, predstavljena tokom intervjua

Ciljevi prve godine napredne edukacije su:

 • Sticanje znanja i razumevanje metodologije Transakcione analize – individualni nivo.
 • Razvijanje veština uspostavljanja kontakta i dijagnostike korišćenjem TA koncepata.
 • Oblikovanje profesionalnog stava ukorenjenog u TA filozofiji i OK pristupu u radu sa ljudima

1. modul: Šta kažeš posle zdravo? Upravljanje očekivanjima u organizaciji.
Ugovaranje sa trening grupom. Razvoj TA, TA škole, organizacije i sertifikacija; TA filozofija i osnovne pretpostavke, ITAA etički kodeks. Modeli učenja, prednosti i nedostaci. Ugovaranje modela učenja u grupi. Šta je supervizija, važnost supervizije u profesionalnom razvoju. Uspostavljanje kontakta i metoda ugovaranja.

2. modul: Rezilijentnost i komunikacija u organizaciji. Životne pozicije. Upoznavanje sa TA teorijom ličnosti i komunikacije. Strukturalna i Funkcionalna analiza ego stanja. Transakcije. OK modaliteti komunikacije na radnom mestu.

3. modul: Čega smo gladni? Priznanje i produktivnost na radnom mestu. Upoznavanje sa TA teorijom motivacije. Psihološke gladi – priznanje i fidbek na radnom mestu. Strukturiranje vremena; primena u dijagnostici i transformaciji tima i organizacije.

4. modul: Šta nam se ponavlja iznova i iznova? Konflikti i uznemiravanje na radnom mestu. Šta su igre, prepoznavanje igara, dramski trougao / pobednički trougao. Igre na radnom mestu. Kako izaći iz igre? Koreni uznemiravanja na radnom mestu, mehanizmi za prepoznavanje i prevazilaženje. Emocije na
radnom mestu.

5. modul: Uspeh na radnom mestu. Šta je skript? Vrste skripta i mehanizmi nastanka. Koja je vaša životna priča? Zabrane i kontrazabrane. Drajveri i radni stilovi, produktivnost, planiranje i organizacija, prevencija stresa na radnom mestu.

6. modul: Ciklusi razvoja u organizaciji. Kroz koje razvojne stadijume prolazi pojedinac u organizaciji? Možemo li ove stadijume da iskoristimo da unapredimo onboarding, trening programe, upravljanje promenama? Kako ove stadijume možemo da prepoznamo i iskoristimo u radu sa timom?

7. modul: Kakvo je ovo bilo putovanje? Integracija znanja. Za ovaj modul svaki student/kinja priprema i predstavlja svoje znanje i uvide kroz predstavljanje ličnog i profesionalnog razvoja koristeći TA koncepte (TA autoportret). Razvojni put je prepoznat, kompetence procenjene i proslavljene.

Evaluacija.
Supervizija se na prvoj godini napredne edukacije fokusira na lični razvoj i realizuje u malim grupama, sa susretima u trajanju od 3 sata.

Kriterijumi za uspešan završetak 1. godine edukacije:

 • Prisustvo na svim modulima edukacije (maksimalni izostanak sa edukacije je ukupno 8 sati, bez nadoknade).
 • Napisan i predstavljen TA autoportret na poslednjem modulu, koji je ocenjen pozitivno.
 • Napisan 1 esej na TA temu po izboru i predstavljen tokom programa.
 • Aktivan rad u peer grupi na projektnom zadatku.
Druga godina edukacije

Ciljevi druge godine napredne TAO edukacije:

 • Produbiti znanje TA koncepata i tehnika u radu sa pojedincima i grupama profesionalnom setingu / organizacijama.
 • Razviti veštine fasilitacije, treninga i koučinga drugih.
 • Istražiti svoju profesionalnu ulogu i pristup u podržavanju drugih u njihovom rastu i razvoju.

1. modul: Coaching proces i coaching intervencije. Ugovaranje sa grupom. Etika i etičke dileme. Razvoj u organizacionom kontekstu: fasilitacija, trening i coaching. 3 P’s u individualnom razvoju u organizaciji, upravljanje očekivanjima, meta-perspektiva. TA coaching vs. psihoterapija, coaching proces, autonomija i efikasnost, Bernove operacije u coachingu.

2. modul: Gde je delić koji nedostaje? Psihodinamski aspekti coaching-a.
 Posvećenost razvoju, izazovi u individualnom radu, pasivnost i otpisivanje. Transfer i kontratransfer. Uloge, tipovi i disfunkcionalnosti.

3. modul: Liderstvo i executive coaching. Individualni rad sa liderima, kompleksnost, simbiotski lanac, dijagnostika tipova liderstva, definicija problema i plan intervencija.

4. modul: Kako napisati ponovo priču Transformativna moć coaching-a. Putovanje heroja u razvoju coach-a i coachee-ja. Skript iz drugog ugla.

5. modul: Ja, ti i organizacija. Istina ili mašta? Individualni razvoj u organizaciji; grupni imago. Ishodi coachinga. Zatvaranje coachinga.

6. modul: Prostor između mene i klijenta u coaching-u. Paralelni proces, Relaciona TA u coaching-u, Kulturološki roditelj.

7. modul: Kakvo je ovo bilo putovanje?! Predstavljanje case study-a. Svaki polaznik priprema case study koji predstavlja njegov rad sa jednim klijentom uz integraciju teorije.

Evaluacija. Prepoznavanje napretka. Slavljenje uspeha.

Supervizija se na drugoj godini napredne edukacije fokusira na lični razvoj i superviziju rada sa klijentom. Realizuje se u malim grupama, u susretima u trajanju od 3 sata. Postoji mogućnost individualne supervizije.

Kriterijumi za uspešan završetak druge godine edukacije:

 • Prisustvo na svim modulima edukacije (maksimalni izostanak sa edukacije je ukupno 8 sati).
 • Napisan i predstavljen case study na poslednjem modulu, koji je ocenjen pozitivno.
 • Aktivan rad u peer grupi.
Treća godina edukacije

Ciljevi treće godine napredne edukacije:

 • Produbiti znanje o TA konceptima u radu sa grupom i organizacijom
 • Razvoj veština rada sa stakeholderima i organizacijom
 • Razvoj sistemske perspektive.

1. modul: Pozdrav organizacijama. Ugovaranje sa grupom. Četiri nivoa u funkcionisanju organizacije. Struktura grupe i organizacije. Granice i dijagnostika granica. Autoriteti grupe. Liderstvo i moć.

2. modul: Ko je kome bliži u organizaciji? Dinamika grupe i organizacije. Dijagnostika i intervencije.

3. modul: Gde je sve počelo? Osnivačka priča. Grupni imago u HR procesima, treningu i konsultantskom radu.

4. modul: Kako funkcioniše naše pleme? Organizaciona kultura: TA dijagnostika i intervencije. Kulturološki Roditelj. Savremene TA teorije i prakse u radu sa organizacionom kulturom.

5. modul: Grupa ili tim? Rad sa grupom i sa timom. Razvojne faze tima i intervencije.

6. modul: Homonomy. Diversity & inclusion iz ugla Organizacione TA. Eco TA. Novi trendovi u transakcionoj analizi.

7. modul: Koliko smo koraka napravili na ovom putovanju? Svaki polaznik predstavlja studiju slučaja u radu sa klijentom, uz integraciju teorije.

Evaluacija.

Proslava.

Supervizija se na trećoj godini napredne edukacije fokusira na profesionalni razvoj i superviziju rada sa klijentom. Realizuje se u malim grupama, u susretima u trajanju od 3 sata. Postoji mogućnost individualne supervizije.

Kriterijumi za uspešan završetak treće godine edukacije:

 • Prisustvo na svim modulima edukacije (maksimalni izostanak sa edukacije je ukupno 8 sati).
 • Napisan i predstavljen case study na poslednjem modulu, koji je ocenjen pozitivno.
 • Aktivan rad u peer grupi.

Priprema za polaganje CTA se nastavlja kroz rad u grupama za pripremu za polaganje pismenog i usmenog ispita.

Predstavljeni sadržaj edukacije podleže iskustvenim korekcijama tokom rada koje su proizvod razvoja autorke i iskustva rada sa grupom. U tom slučaju, korekcije programa se dogovaraju sa grupom.

Upis nove generacije

Upisa nove generacije pocinje u maju, a edukacije se realizuju od septembra tekuće godine.

Za prijavu na edukaciju popunite formular