under construction - growth code

Faze u razvoju tima

        Timovi su neophodni za postizanje izvanrednih rezultata. Onda kada je potrebno uraditi više posla sa manje resursa, organizacija se okreće timovima, računajući na njihovu sinergiju i produktivnost. Kako razumeti timove? Običnim posmatranjem timova možemo zaključiti da su oni više od strukture koju vidimo na organizacionoj šemi. Ako je struktura skeleton koji drži tim na okupu, ono što se dešava između članova tima čini dinamiku koja vodi ka poslovnom rezultatu u većem ili manjem stepenu. Jedan od načina da razumemo dinamiku tima, i pomognemo timu da unapredi dinamiku je poznavanje faza razvoja tima.

        Ovaj koncept je razvio Bruce Tuckman 1965. godine, nakon što je istražio 50-tak članaka o empirijskim studijama. Prvo je prepoznao četiri faze u razvoju grupe, da bi kasnije u saradnji sa Mary Ann Jensen, u daljim istraživanjima dodao i petu fazu. Faze razvoja grupe su: formiranje, faza sukoba, normiranje, izvršavanje i faza raspuštanja grupe.

       Svaku od ovih faza možemo razlikovati prema obrascu odnosa unutar grupe i prema usmerenosti prema zadatku.  

       Faza formiranja (forming) tokom koje se članovi grupe upoznaju, orijentišu, prepoznaju svoju ulogu u timu i upoznaju očekivanja lidera. U ovoj fazi razvoja timu je korisno odvojiti vreme za upoznavanje, uspostavljanje strukture, jasnih očekivanja i ciljeva. Lider je nosilac ovog procesa. U ovoj fazi, tim bilding aktivnosti mogu da doprinesu daljem razvoju tima.

       Faza sukoba (storming) donosi timu sukobe, koji imaju za cilj da se upoznaju različitosti, uspostave standardi rada i razumeju drugačije perspektive u timu. Sve ono što je propušteno da se dogovori tokom prethodne faze, sada može biti izvor konflikta: sve nejasnoće oko podele uloga, odgovornosti, zajedničkih ciljeva, donošenja odluka. Pored uskoba na nivou odnosa, prema zadacima se mogu javiti reakcije u vidu odbijanja, kritičkog sagledavanja uloge i odgovornosti. U ovoj fazi je važno da lider nežno i odlučno drži granice. Pod tim smatram da je važno da ima dovoljno empatije i razumevanja za potrebe drugih, i da ujedno sukob iskoristi da se trenutni procesi i način rada unaprede, uz poštovanje granica unutar tima.

        Fazu normiranja (norming) karakteriše osećaj pripadnosti timu. Tokom faze sukoba, članovi tima su mogli da upoznaju različite perspektive i pristupe. Poslednično, nastaju nova pravila i standardi rada i nove, adaptirane uloge. U pristupu poslu tim se orijentiše na otvorenu razmenu mišljenja i mogućih pristupa.

        Faza izvršavanja (performing) je faza konstruktivnog rada i aktivnosti usmerenih ka visokom učinku. Uloge u timu su jasne ali i dovoljno fleksibilne, nejasnoće na nivou strukture su razrešene. Tim je fokusiran na ostvarenje ciljeva. Ukoliko su prethodne faze uspešno završene tim se fokusira na rad i postiže ciljeve. U ovoj fazi, mogući propust je da se zaboravi proslavljanje uspeha i odavanje priznanja za uspeh članovima tima, što može proizvesti nezadovoljstvo i demotivaciju.

        Faza raspuštanja (adjourning), timovi u nekom trenutku dođu do kraja. Njihov posao je završen, projekat je gotov, ili se tim reorganizuje, spaja ili deli u zavisnosti od potrebe organizacije. U ovoj fazi je važno prihvatiti emocije koje prate process: uzbuđenje ili frustraciju, tugu ili radost, strah, ljutnju – sve one emocije koje mogu pratiti odvajanje i rastanak. Ovo je važna faza evaluacije postignutog i pozdravljanja u timu.

        Iz ovog teksta lako možete zaključiti da je Tuckmanov model linearan – postoji tendencija u grupi i u timu da se ove faze dešavaju jedna za drugom. Ipak, to ne mora da bude tako. Faze ne moraju nužno da se dešavaju ovim redosledom. Ukoliko zadaci neke faze nisu završeni, postoji mogućnost da će se tim vratiti u tu razvojnu fazu, posebno u stresnim situacijama. Isto tako, razvojne faze ne predstavljaju cev u koju tim uđe u trenutku formiranja i onda neminovno ide napred. Sa dolaskom svakog novog člana tima ili lidera, tim ponovo ulazi u fazu formiranja. Ili, ima potrebu da uđe u fazu formiranja. Korisno je da lider poznaje process razvoja tima, ili da ima podršku od strane team coacha ili kolega iz ljudskih resursa, kako bi tim zadovoljio potrebe svoje razvojne faze i izbegle frustracije nastale od nerealnih očekivanja. U odnosu na fazu razvoja tima.

        Spomenula sam dva nivoa posmatranja tima: nivo strukture i dinamike. Postoji i treći nivo, psihodinamika, koji možemo da posmatramo kroz kroz grupni imago, vrednosti, tipične transakcije. Grupni imago ima svoje faze razvoja. O tome ćemo drugom prilikom.

Tags: No tags

Comments are closed.